Công thức tính tiền lương bình quân khi tham gia BHXH

Để biết mức lương bình quân khi tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc và lương bình quân khi tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện thì phải căn cứ vào công thức tính tiền lương bình quân do Nhà nước quy định.

Bài viết bên dưới đây sẽ giúp bạn đọc hiểu rõ hơn về những cách tính mức bình quân tiền lương theo diện đóng BHXH bắt buộc và BHXH tự nguyện. Với các nhóm khác nhau thì cách tính cũng khác nhau.

Công thức tính tiền lương bình quân với người tham gia BHXH bắt buộc

Mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội để tính lương hưu được chia thành 3 trường hợp.

Công thức tính tiền lương bình quân khi tham gia BHXH 1

Trường hợp 1

Đối với người lao động có toàn thời gian tham gia BHXH theo chế độ tiền lương do Nhà nước quy định thì công thức tính mức bình quân tiền lương như sau:

Người lao động bắt đầu tham gia BHXH trước ngày 1/1/1995

Mbqtl= Tổng số tiền lương tháng của BHXH của 5 năm (60 tháng) cuối trước khi nghỉ hưu / 60 tháng

Người lao động bắt đầu tham gia BHXH từ ngày 1/1/1995 đến ngày 31/12/2000:

Mbqtl= Tổng số tiền lương tháng của BHXH của 6 năm (72 tháng) cuối trước khi nghỉ hưu / 72 tháng 

Người lao động bắt đầu tham gia BHXH từ ngày 1/1/2001 đến ngày 31/12/2006:

Mbqtl= Tổng số tiền lương tháng của BHXH của 8 năm (96 tháng) cuối trước khi nghỉ việc / 96 tháng 

Người lao động bắt đầu tham gia BHXH từ ngày 1/1/2007 đến ngày 31/12/2015:

Mbqtl= Tổng số tiền lương tháng của BHXH của 10 năm (120 tháng) cuối trước khi nghỉ việc / 120 tháng 

Người lao động bắt đầu tham gia BHXH từ ngày 1/1/2016 đến ngày 31/12/2019:

Mbqtl= Tổng số tiền lương tháng của BHXH của 15 năm (180 tháng) cuối trước khi nghỉ việc / 180 tháng 

Người lao động bắt đầu tham gia BHXH từ ngày 1/1/2020 đến ngày 31/12/2024:

Mbqtl= Tổng số tiền lương tháng của BHXH của 20 năm (240 tháng) cuối trước khi nghỉ việc / 240 tháng 

Người lao động bắt đầu tham gia BHXH từ ngày 1/1/2025 trở đi:

Mbqtl= Tổng số tiền lương tháng đóng BHXH của toàn bộ thời gian đóng / Tổng số tháng đóng BHXH

Trong đó:

– Mbqtl: Mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội

– Tiền lương tháng đóng BHXH là tiền lương theo ngạch, bậc, cấp bậc quân hàm, các khoản phụ cấp chức vụ, phụ cấp thâm niên vượt khung, phụ cấp thâm niên nghề (nếu có). Tiền lương này được tính trên mức lương cơ sở tại thời điểm tính mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH.

Có thể bạn muốn xem thêm:

Trường hợp 2

Đối với người lao động có toàn thời gian tham gia BHXH theo chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quy định thì công thức tính tiền lương bình quân sẽ như sau:

Mbqtl= Tổng số tiền lương tháng đóng BHXH của các tháng đóng bảo hiểm xã hội/Tổng số tháng đóng BHXH

Trong đó:

– Mbqtl là mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH

– Tiền lương tháng đóng BHXH là tiền lương tháng đã đóng BHXH được điều chỉnh theo hệ số trượt giá được ban hành tại thời điểm hưởng. Cụ thể:

Tiền lương tháng đóng BHXH (đã được điều chỉnh) của từng năm = Tổng tiền lương tháng đóng BHXH của từng năm x Hệ số trượt giá của từng năm tương ứng.

Bảng hệ số trượt giá áp dụng đối với người hưởng lương hưu từ ngày 1/1/2021 đến 31/12/2021:

Công thức tính tiền lương bình quân khi tham gia BHXH 2

Trường hợp 3

Đối với người lao động vừa có thời gian đóng BHXH theo chế độ tiền lương do Nhà nước quy định, vừa có thời gian đóng BHXH theo chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quy định:

Mbqtl= Tổng số tiền lương tháng đóng BHXH theo tiền lương do nhà nước quy định + Tổng số tiền lương tháng đóng BHXH của các tháng đóng BHXH theo tiền lương do doanh nghiệp quyết định / Tổng số tháng đóng BHXH

Trong đó:

– Tổng số tiền lương tháng đóng BHXH theo tiền lương do Nhà nước quy định = Tổng số tháng đóng BHXH theo tiền lương do Nhà nước quy định x Mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH của trường hợp 2.

– Có từ 2 giai đoạn đóng BHXH trở lên theo tiền lương do Nhà nước quy định thì tổng số tiền lương tháng đóng BHXH theo tiền lương do Nhà nước quy định được tính như trên.

Công thức tính tiền lương bình quân với người tham gia BHXH tự nguyện

Công thức tính tiền lương bình quân khi tham gia BHXH 3

Đối với người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện thì công thức tính tiền lương bình quân 1 công nhân đã nghỉ hưu tương đối đơn giản như sau:

Mbqtl= Tổng số mức thu nhập tháng đã đóng BHXH / Tổng số tháng đóng BHXH

Trong đó:

– Mbqtn: Mức bình quân thu nhập tháng đóng BHXH

– Thu nhập tháng đã đóng BHXH là thu nhập đã được điều chỉnh theo hệ số trượt giá ban hành tại thời điểm nhận lương hưu:

Thu nhập tháng đóng BHXH (đã được điều chỉnh) của từng năm = Tổng thu nhập tháng đóng BHXH của từng năm x Hệ số trượt giá của từng năm tương ứng.

Bảng hệ số trượt giá áp dụng đối với người hưởng lương hưu từ ngày 1/1/2021 đến 31/12/2021:

Công thức tính tiền lương bình quân khi tham gia BHXH 4

Trường hợp đối với người vừa có thời gian tham gia BHXH bắt buộc, vừa có thời gian tham gia BHXH tự nguyện thì:

Mbqtl= Tổng các mức thu nhập tháng đóng BHXH tự nguyện + (Mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH bắt buộc x Tổng số tháng đóng BHXH bắt buộc) / Tổng số tháng đóng BHXH tự nguyện + Tổng số tháng đóng BHXH bắt buộc 

Trên đây là các công thức tính tiền lương bình quân theo từng loại hình khác nhau mà chúng tôi đã tổng hợp lại, hi vọng những thông tin trên đây sẽ giúp ích cho bạn trong việc tính lương bình quân một cách chính xác nhất.

Nguồn bài: Tổng hợp 

Bài viết liên quan
Mục lục