Cách tính lương hưu năm 2022 mà người lao động cần biết

Kể từ tháng 3 năm 2022, Chính phủ sẽ điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng. Chính vì thế, để giúp người lao động nắm rõ những thay đổi cũng như cách tính lương hưu năm 2022, ACheckin xin được tổng hợp thành bài viết thông tin như sau.

Từ ngày 15/3/2022 sẽ tăng 7,4% lương hưu

Theo thông tư 37/2021/TT-BLĐTBXH, việc điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng sẽ có hiệu lực từ ngày 15/3.

Mức lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng tăng 7,4% so với tháng 12/2021. Thời gian điều chỉnh tính từ 1/1/2022.

Cách tính lương hưu năm 2022 mà người lao động cần biết 1

Đối tượng điều chỉnh gồm: Cán bộ, công chức, công nhân, viên chức và người lao động; quân nhân, công an nhân dân và người làm công tác cơ yếu đang hưởng lương hưu hàng tháng; cán bộ xã, phường, thị trấn đang hưởng lương hưu, trợ cấp.

Cụ thể: Mức lương hưu, trợ cấp BHXH và trợ cấp hàng tháng từ tháng 1 năm 2022 bằng (=) mức lương hưu, trợ cấp BHXH và trợ cấp tháng 12/2021 nhân (x) 1,074.

Mức hưởng lương hưu đối với người lao động tham gia BHXH bắt buộc

Lương hưu hàng tháng

Cách tính lương hưu năm 2022 mà người lao động cần biết 2

Công thức tính mức lương hưu hàng tháng được tính như sau:

Mức lương hưu hàng tháng = Tỷ lệ (%) hưởng lương hưu hàng tháng X Mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH

Trong đó:

Tỷ lệ (%) hưởng lương hưu hàng tháng được xác định như sau:

– Đối với lao động nam:

+ Đóng đủ 20 năm BHXH thì được 45% (NLĐ nghỉ hưu năm 2021, đóng đủ 19 năm BHXH thì được 45%)

+ Sau đó, cứ thêm mỗi năm đóng BHXH, được tính thêm 2%.

Tỷ lệ (%) hưởng lương hưu hàng tháng tối đa là 75%.

Đối với lao động nữ:

– Đóng đủ 15 năm BHXH thì được 45%.

– Sau đó, cứ thêm mỗi năm đóng BHXH, được tính thêm 2%.

Tỷ lệ (%) hưởng lương hưu hàng tháng tối đa là 75%.

Lưu ý: Trường hợp NLĐ hưởng lương hưu trước tuổi quy định do suy giảm khả năng lao động thì tỷ lệ (%) hưởng lương hưu hằng tháng được tính như trên. Sau đó cứ mỗi năm nghỉ hưu trước tuổi quy định thì giảm 2%.

Mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH được xác định theo quy định tại:

– Điều 62, Điều 64 Luật BHXH 2014.

– Điều 9, Điều 10 Nghị định 115/2015.

– Điều 20 Thông tư 59/2015/TT-BLĐTBXH .

– Khoản 19 và 21 Điều 1 Thông tư 06/2021/TT-BLĐTBXH

Trợ cấp một lần khi nghỉ hưu

– Người lao động có thời gian đóng bảo hiểm xã hội cao hơn số năm tương ứng với tỷ lệ hưởng lương hưu 75%, khi nghỉ hưu, ngoài lương hưu còn được hưởng trợ cấp một lần.

– Mức trợ cấp một lần được tính theo số năm đóng bảo hiểm xã hội cao hơn số năm tương ứng với tỷ lệ hưởng lương hưu 75%, cứ mỗi năm đóng bảo hiểm xã hội thì được tính bằng 0,5 tháng mức bình quân thu nhập tháng đóng bảo hiểm xã hội.

Nguyên tắc mức hưởng lương hưu đối với người lao động tham gia BHXH tự nguyện

Mức lương hưu hàng tháng

Cách tính lương hưu năm 2022 mà người lao động cần biết 3

Công thức tính lương hưu mới nhất năm 2022 dành cho người tham gia BHXH tự nguyện được tính như sau:

Mức lương hưu hàng tháng = Tỷ lệ (%) hưởng lương hưu hằng tháng X Mức bình quân thu nhập tháng đóng BHXH

Trong đó:

* Tỷ lệ (%) hưởng lương hưu hằng tháng được xác định như sau:

– Đối với lao động nam:

+ Đóng đủ 20 năm BHXH thì được 45% (NLĐ nghỉ hưu năm 2021, đóng đủ 19 năm BHXH thì được 45%)

+ Sau đó, cứ cứ thêm mỗi năm đóng BHXH, được tính thêm 2%.

Tỷ lệ (%) hưởng lương hưu hằng tháng tối đa là 75%.

– Đối với lao động nữ

+ Đóng đủ 15 năm BHXH thì được 45%.

+ Sau đó, cứ cứ thêm mỗi năm đóng BHXH, được tính thêm 2%.

Tỷ lệ (%) hưởng lương hưu hàng tháng tối đa bằng 75%.

* Mức bình quân thu nhập tháng đóng BHXH được tính bằng bình quân các mức thu nhập tháng đóng BHXH của toàn bộ thời gian đóng. Thu nhập tháng đã đóng BHXH để làm căn cứ tính mức bình quân thu nhập tháng đóng BHXH của NLĐ được điều chỉnh trên cơ sở chỉ số giá tiêu dùng của từng thời kỳ theo quy định của Chính phủ (xem chi tiết tại Điều 4 Nghị định 134/2015/NĐ-CP).

Trợ cấp một lần khi nghỉ hưu

Giống như trường hợp NLĐ tham gia BHXH bắt buộc, người tham gia BHXH tự nguyện có thời gian đóng BHXH cao hơn số năm tương ứng với tỷ lệ hưởng lương hưu 75%. Khi nghỉ hưu, ngoài lương hưu còn được hưởng trợ cấp một lần.

Mức trợ cấp một lần được tính theo số năm đóng BHXH cao hơn số năm tương ứng. Tỷ lệ hưởng lương hưu 75%. Cứ mỗi năm đóng BHXH thì được tính bằng 0,5 tháng mức bình quân thu nhập tháng đóng BHXH.

Nếu nghỉ hưu năm 2022 và đóng đủ 25 năm BHXH nhận lương hưu bao nhiêu?

Cách tính lương hưu năm 2022 mà người lao động cần biết 4

Lương hưu của lao động nam đủ điều kiện về hưu năm 2022 được tính như sau:

– Đóng đủ 20 năm BHXH vào năm 2022 thì được 45% tiền lương tháng đóng BHXH.

– Từ năm thứ 21 trở đi, cứ thêm mỗi năm đóng BHXH thì được tính thêm 2%.

>>> Lao động nam đủ điều kiện về hưu năm 2022, đóng đủ 25 năm BHXH sẽ nhận được lương hưu với tỷ lệ 55% tiền lương tháng đóng BHXH.

Lương hưu của lao động nữ đủ điều kiện về hưu năm 2022 được tính như sau:

– Đóng đủ 15 năm BHXH thì được 45% tiền lương tháng đóng BHXH.

– Sau đó, cứ thêm mỗi năm đóng BHXH, được tính thêm 2%.

>>> Cách tính lương hưu năm 2022 đối với nữ như sau: Nếu lao động nữ đủ điều kiện về hưu năm 2022 và đóng đủ 25 năm BHXH sẽ nhận được lương hưu với tỷ lệ 65% tiền lương tháng đóng BHXH.

Trên đây là những thông tin về việc tăng lương hưu năm 2022 mới nhất và cách tính lương hưu năm 2022 mà bạn đọc có thể tham khảo. Chúng tôi hi vọng rằng bạn sẽ biết cách để tính mức lương nghỉ hưu của mình.

Nguồn bài: Tổng hợp 

Bài viết liên quan
Mục lục